Hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 66/2019/NĐ-CP về Bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước

Trên cơ sở Nghị định số 66/2019/NĐ-CP, Tổng cục Môi trường (đầu mối là Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học) đã trình Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành Công văn số 606/BTNMT-TCMT ngày 10/02/2020 về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 66/2019/NĐ-CP về Bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  chỉ đạo tổ chức triển khai các nội dung của Nghị định số 66/2019/NĐ-CP, tập trung vào một số hoạt động sau đây:
1. Tổ chức điều tra, đánh giá các vùng đất ngập nước thuộc địa bàn quản lý và đề xuất danh mục các vùng đất ngập nước quan trọng của địa phương theo tiêu chí quy định tại Điều 8 Nghị định 66/2019/NĐ-CP.
2. Lồng ghép nội dung bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước, danh mục các vùng đất ngập nước quan trọng vào quy hoạch tỉnh; bổ sung các điểm quan trắc chất lượng môi trường nước, trầm tích, chế độ thủy văn tại các vùng đất ngập nước quan trọng của địa phương.
3. Tổ chức xây dựng báo cáo về các vùng đất ngập nước thuộc địa bàn quản lý và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 11 năm 2020.
4. Tổ chức điều tra, lập dự án thành lập, chuyển đổi, chuyển hạng, chuyển cấp các khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia, cấp tỉnh có toàn bộ diện tích thuộc địa bàn quản lý; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia; chủ trì tổ chức thẩm định, thành lập, chuyển đổi đối với khu bảo tồn đất ngập nước cấp tỉnh.
5. Tổ chức lập hồ sơ đề cử vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (khu Ramsar), gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định, trình Ban thư ký Công ước Ramsar công nhận; tổ chức quản lý, đầu tư bảo tồn và phát triển bền vững các khu Ramsar; định kỳ 03 năm một lần đánh giá hiệu quả quản lý các khu Ramsar và báo cáo kịp thời sự biến đổi đặc tính sinh thái của
2 khu Ramsar gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường.
6. Tổ chức xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp quản lý vùng đất ngập nước quan trọng thuộc địa bàn quản lý; không triển khai các hoạt động, dự án đầu tư gây tổn hại đến chức năng, dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước, làm thay đổi đặc tính sinh thái vùng đất ngập nước quan trọng; đảm bảo cơ chế chia sẻ lợi ích giữa các bên liên quan trong việc sử dụng dịch vụ hệ sinh thái vùng đất ngập nước quan trọng.
7. Đảm bảo các nguồn lực tổ chức vận hành quản lý khu Ramsar, các khu bảo tồn đất ngập nước và thực hiện hiệu quả các hoạt động, nhiệm vụ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 66/2019/NĐ-CP.

Nội dung toàn văn Công văn số 606/BTNMT-TCMT: 606-btnmt-tcmt_Signed

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.