Danh mục văn bản đã ban hành

1. QUỐC TẾ

  • Công ước Ramsar
  • Công ước CBD
  • Công ước CITES
  • Chiến lược 2019-2024 của Công ước Ramsar

2. TRONG NƯỚC

a) Các văn bản quản lý trực tiếp về đất ngập nước

– Luật Đa dạng sinh học năm 2008;

– Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng ĐNN;

– Nghị định 65/2010/NĐ-CP  ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Đa dạng sinh học;

– Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể cả nước về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

– Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học;

– Quyết định 1216/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến 2020 và tầm nhìn 2030

– Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống KBT vùng nước nội địa đến năm 2020;

– Quyết định số 79/2007/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch hành động Quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước Đa dạng sinh học”;

– Thông tư số 18/2004/TT-BTNMT ngày 23 tháng 8 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (BTNMT) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/2003/NĐ-CP;

– Quyết định số 04/2004/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 4 năm 2004 của BTNMT phê duyệt Kế hoạch hành động về bảo tồn và phát triển bền vững ĐNN giai đoạn 2004– 2010;

b) Các văn bản quản lý có liên quan đến đất ngập nước

– Luật Thuỷ sản sửa đổi (2017) và các văn bản hướng dẫn Luật

– Luật Lâm nghiệp (2017) và các văn bản hướng dẫn Luật;

(Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp)

– Luật Tài nguyên nước (2012) và các văn bản hướng dẫn Luật;

– Luật Đất đai (2013) và các văn bản hướng dẫn Luật;

– Luật Bảo vệ môi trường (2014) và các văn bản hướng dẫn Luật;

– Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo (2015) và các văn bản hướng dẫn Luật.

c) Các quan điểm của Đảng về bảo tồn và phát triển bền vững đất ngập nước

– Nghị quyết số 24/NQ-TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường:

– Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường:

d) Quyết định thành lập nhóm công tác đất ngập nước của TW và địa phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.